1. Všeobecné ustanovenia pri registrácii

a) Pri vypĺňaní formulára na zaradenie zariadenia do databázy portálu, nie je možné uvádzať informácie o inom ako prezentovanom ubytovacom zariadení.
b) V prípade, že nebude pri vyplnení registračného formulára zaškrtnutý údaj „Súhlasím s podmienkami registrácie“, nedôjde v žiadnom prípade ku zverejneniu ubytovacieho zariadenia.
c) V registračnom formulári uvádzajte len webové stránky týkajúce sa registrovaného zariadenia.
d) Zverejnenie ubytovacieho zaradenia je spoplatnene podľa cenníka, uvedeného v bode 3.4.
e) Zverejnenie odkazov na www stránku ubytovacieho zariadenia je posudzované individuálne.
Zverejniť v popise zariadenia je možné len odkaz na internetovú stránku , týkajúcu sa zariadenia s vlastnou doménou, resp. s vlastnou internetovou stránkou (odkaz, ktorý smeruje na prezentáciu ubytovacieho zariadenia v inom katalógu zariadení, nebude zverejnený).


2. Definícia pojmov

2.1. Vykonávateľ - Ing. Jozef Staš, Javorová 186/3, 015 01 Rajec, IČO: 43 180 400.
2.2. Vykonávateľ - je vlastníkom domény a je oprávnený tieto domény používať.
2.3 Doména - je reťazec znakov (písmen, číslic pripadne aj pomlčky), ktorý jednoznačne identifikuje adresu, na ktorej je umiestnená www stránka.
2.4 Portál - je internetový portál, napr. www.rajeckakdolina.info
2.5 Alias - prezývka, čiže iný názov domény, pod ktorým sa zobrazuje rovnaký obsah ako na hlavnej doméne. Ide o názvy www.rajeckadolina.com, www.rajeckadolina.info, www.ubytujsa.eu, resp. iné.
2.6 Ubytovateľ - je fyzická, alebo právnická osoba, poskytujúca služby v oblasti ubytovania, má viac ako 18 rokov a má splnené zákonné podmienky na prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia na území SR.
2.7 Záujemca o pridanie ubytovacieho zariadenia (ďalej len záujemca) - je ubytovateľ, resp. iná osoba oprávnená poskytovať údaje o zariadení a vstupovať do zmluvných vzťahov s inými subjektmi k danému zariadeniu.
2.8 Formulár - je vykonávateľom definovaný vzor a nástroj na portáli, ktorý slúži na komunikáciu záujemcu s vykonávateľom pri zaradení zariadenia do databázy portálu resp. jeho aktualizácii.


3. Použitie osobných údajov

a) Záujemca vyhlasuje, že údaje potrebné na zaradenie a zverejnenie zariadenia na portáli poskytol dobrovoľne a na základe vlastného rozhodnutia udeľuje na dobu neurčitú súhlas podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s tým, aby všetky ním poskytnuté údaje boli spracúvané vykonávateľom za účelom poskytovania služieb, v súlade so všeobecnými podmienkami a s tým, aby poskytnuté údaje boli tiež zverejnené na portáli a v materiáloch na tomto portáli generovaných.
b) Záujemca, ktorý poskytol vykonávateľovi na spracovanie tiež údaje tretích osôb, zodpovedá v zmysle vyššie uvedeného zákona aj za to, že predmetný súhlas udelili aj iné označené osoby, v opačnom prípade zodpovedá za ujmu, ktorá vznikla vykonávateľovi.


3. Všeobecné podmienky (VP)

3.1. Informácie o ubytovacom zariadení budú na portáli (a ich aliasoch) zverejnené na základe vyplnenia formuláru na http://www.rajeckadolina.eu/pridatzariadenie.php .
Každé ubytovacie zariadenie môže byť na portáli, alebo jeho aliasoch zverejnené iba raz. Duplicitné registračné formuláre nebudú akceptované a budú vyradené zo spracovania.


3.2 Záujemca o pridanie ubytovacieho zariadenia:

a) zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených o ubytovacom zariadení a údajov, ktoré uviedol pri vypĺňaní formulára na http://www.rajeckadolina.eu/pridatzariadenie.php (alebo aliasu),
b) prehlasuje, že je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca inzerciu (zverejnenie) ubytovacieho zariadenia a ma viac ako 18 rokov,
c) prehlasuje, že je vlastníkom uvedeného zariadenia a/alebo osobou oprávnenou poskytovať údaje o tomto zariadení a vstupovať do zmluvných vzťahov s inými subjektmi,
d) súhlasí so zverejnením údajov uvedených v kroku č. 2 registračného formulára. Údaje uvedené v kroku č. 1 nebudú zverejnene ani ináč zneužité,
e) súhlasí s tým, aby ním poskytnuté informácie a fotodokumentácia boli použité na propagáciu prostredníctvom portálu (a ich aliasov) v akejkoľvek forme,
f) súhlasí a je informovaný o tom, že kópia každej vyplnenej objednávky (rezervácie), je automaticky odoslaná na mailovú adresu info@rajeckadolina.eu
g) súhlasí s tým, že môže prezentovať najviac 15 fotografií objektu,
h) sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná k realizovaniu diela,
i) prehlasuje, že je vlastníkom autorských práv na poskytnutú fotodokumentáciu a v súvislosti s tým nevznikajú pre vykonávateľa žiadne záväzky voči iným osobám, alebo subjektom,
j) je povinný dodržiavať akékoľvek pokyny vykonávateľa uverejnené na portáli,
k) je povinný poskytovať vykonávateľovi aktuálne, pravdivé a pravdu neskresľujúce údaje, ktorých obsah nie je v rozpore so slovenskými právnymi predpismi,
l) zasiela požiadavky na vykonanie zmien, alebo aktualizácií ubytovacieho zariadenia, a to zaslaním mailu na mailovú adresu info@rajeckadolina.eu, alebo písomne na adresu vykonávateľa.


3.3 Vykonávateľ:

a) si vyhradzuje právo na nezverejnenie akýchkoľvek registrovaných dát, v prípade, že svojím obsahom porušujú podmienky portálu, alebo obsahujú ilegálny, pornografický, nezmyselný, neúplný, alebo iný nevhodný obsah, alebo sú v rozpore so zákonmi SR, alebo v rozpore s dobrými mravmi,
b) si vyhradzuje právo primerane upraviť, odmietnuť, prípadne úplne zmazať akékoľvek registrované dáta,
c) si vyhradzuje právo na zmenu kategórie registrovaných dát, v prípade, že svojím obsahom nezodpovedajú aktuálnej kategórii,
d) si vyhradzuje právo na nezverejnenie zariadení v prípade neúplných, alebo chybne vyplnených údajov,
e) si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo zrušiť zverejnenie zariadenia, pokiaľ poskytnuté údaje sú v rozpore s právnymi predpismi, zákonmi Slovenskej republiky alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f) bude kontaktovať záujemcu mailom (na adresu, ktorú uvedie pri registrácii) o zverejnení zariadenia,
g) sa zaväzuje, že aktualizácie (ak nie je stanovene inak) bude vykonávať BEZPLATNE,
h) sa zaväzuje vytvoriť prezentáciu v rozsahu podmienok na portáli, zaradiť vytvorenú prezentáciu do svojej databázy a uverejniť ju na portáli,
i) v prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti, oprávňujúcej vykonávateľa odmietnuť zverejnenie zariadenia, pozastaviť, alebo ukončiť zverejnenie, bude vykonávateľ v tomto informovať záujemcu bez zbytočných odkladov,
j) je oprávnený odmietnuť zverejnenie zariadenia, ak to nemôže splniť z technických dôvodov na portáli.


3.4 Cena

3.4.1
Typ zariadeniaNové prezentacieAkcia na júl 2024  
Privát30 €/rok15 €/rok
Chaty, chalupy45 €/rok23 €/rok
Hotely, Penzióny, Reštaurácie60 €/rok30 €/rok
Iné---dohoda


3.4.2
- záujemca o zverejnenie ubytovacieho zariadenia sa zaväzuje platiť vykonávateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky") a to vo výške stanovenej v bode 3.4.1, ak nie je dohodnuté ináč,
- vykonávateľ je oprávnený pred skončením predplateného obdobia informovať záujemcu e-mailom o predlžení a predplatení služby na dalšie obdobie
- vykonávateľ je oprávnený deaktivovať poskytovanie služieb pre záujemcu, ak tento záujemca je dlžný za inú službu, resp. tovar, ktoré mu boli vykonávateľom poskytnuté, t. j. ak je predmetná faktúra neuhradená viac ako 7 dní po lehote splatnosti, alebo ak sa skončilo obdobie predplatenej služby,
- vykonávateľ nie je platca DPH


4. Záver

Ak ktorákoľvek časť z týchto obchodných podmienok nie je platná, alebo nie je možné ju uplatniť, potom takáto časť je automaticky nahradená inou platnou časťou, ktorá čo najpresnejšie vystihuje obsah danej neplatnej originálnej časti, a taktiež zvyšná časť obchodných podmienok zostáva v platnosti.
Vykonávateľ si vyhradzuje plné právo na akúkoľvek úpravu, alebo zmenu týchto obchodných podmienok. Používaním stránok a služieb portálu aj po zmene obchodných podmienok záujemca automaticky súhlasí s novými obchodnými podmienkami. Ak s novými obchodnými podmienkami záujemca nebude súhlasiť, je potrebné to čo najskôr ohlásiť vykonávateľovi. V prípade, že si záujemca podmienky prečítal a súhlasí s nimi, môže pokračovať.